kyberneticka-bezpecnost.online

Informačná & kybernetická bezpečnosť

IEC/ISO 27001 I IEC/ISO 27002 I IEC/ISO 27005

Cyber security is about making technology safer for everybody

Informačná & kybernetická bezpečnosť

v súlade s normami informačnej bezpečnosti

ISO27001 | ISO27002 | ISO27005

Obce a mestá

Obce a mestá majú nové povinnosti na ktoré nemajú dostatočné technické, personálne a finančné zdroje.

Nedostatočné opatrenia môžu mať za následok stratu citlivých údajov a osobných dát obyvateľov, obchodných partnerov a zamestnancov.

Verejná správa

Výpadok dostupnosti informačných systémov verejnej správy môže znefunkčniť plnenie úloh a incident môže mať na následok stratu osobných údajov, stratu záznamov, zmeškanie lehôt.

Zdravotnícke zariadenia

Poskytovatelia zdravotníckych služieb, nemocnice, rýchla zdravotná služba, laboratóriá predstavujú najzaujímavejší cieľ pre cielené útoky na uchovávané dáta, ktoré majú na čiernom trhu vysokú cenu.

Výpadok dostupnosti informačných systémov môže mať za následok stratu života.

Služba

GAP - Rozdielová analýza

Analýza súladu plnenia povinností v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti slúži na komplexné preverenie plnenia požiadaviek a definovaných štandardov.

Služba

Audit kybernetickej bezpečnosti

Vypracujeme audit kybernetickej bezpečnosti, identifikujeme zraniteľnosti a navrhneme riešenia.

Služba

Bezpečnostná dokumentácia

Vypracujeme bezpečnostnú dokumentáciu, politiky riadenia a vnútorné smernice.

Služba

Externý MKB (manažér kybernetickej bezpečnosti)

Zabezpečíme splnenie zákonnej povinnosti obsadením roly MKB.

Služba

Vypracovanie žiadosti o NFP

Úspešne pripravujeme žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre zvyšovanie kybernetickej bezpečnosti pre subjekty verejnej správy.

Služba

Získanie podpory z grantov EÚ fondov

Finančne náročné investície je možné riešiť financovaním z Európskych štrukturálnych investičných fondov, alebo z obdobných zdrojov. Našim klientom pomáhame získať zdroje na plnenie úloh v KB.

Služba

Vzdelávanie zamestnancov

Základom bezpečnosti je sústavné vzdelávanie zamestnancov o existujúcich hrozbách a aplikácii opatrení pre znižovanie hrozieb.

Služba

Individuálny prístup pre obce a mestá

Navrhneme riešenia na mieru podľa špecifických potrieb, penetračné testy, bezpečnostný monitoring, návrh infraštruktúry.


Bezplatná konzultácia s odborníkom

Po zaslaní kontaktu sa s Vami spojí certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti.
Meno Subjekt E-mail Telefonický kontakt Správa Potvrdiť